Verzekeringen dansclub/-scholen

Het formulier voor de ongevalaangifte kan u downloaden via onderstaande knop.

Gelieve het ingevulde formulier terug te mailen naar info@danssportvlaanderen.be

1. Verzekering van de leden

polis Ethias 45.273.318

Leden die de ledenbijdrage via de dansclub/-school aan Danssport Vlaanderen betaald hebben, zijn voor alle activiteiten onder de naam van de dansclub/school verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

verzekerd voor Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA):

Wat is BA? : wanneer er door een fout een schade wordt aangebracht aan derden én er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade. Fout = een nalatigheid of een onvoorzichtigheid. Schade = iemand moet schade hebben ofwel lichamelijk ofwel materieel. Derden = alle natuurlijke of rechtspersonen andere dan Danssport Vlaanderen

Bijvoorbeeld : een lid stoot onopzettelijk met een stoel tegen een spiegel die eigendom is van de danszaal (eigenaar van de danszaal is de derde persoon). De spiegel is stuk. Fout = het stoten tegen de spiegel (= een onvoorzichtigheid) Schade = de gebroken spiegel van de club. Dit voorval kan de club melden aan Danssport Vlaanderen. De verzekeringsmaatschappij zal dit voorval onderzoeken en eventueel een tussenkomst in de schade terugbetalen.

Uitsluitingen : Zoals in alle verzekeringspolissen zijn er een aantal uitsluitingen waarbij de verzekering niet tussenkomt, o.a. : schade veroorzaakt door dronkenschap en vechtpartijen, stoffelijke schade door brand en waterschade, schade aan goederen door de verzekerde in huur, leen of bewaring gegeven, … .

verzekerd tegen lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten én op de reisweg heen en terug

(wanneer de kortste weg gebruikt wordt)

Wat ? : er moet een ‘ongeval’ gebeurd zijn én er moet lichamelijke schade zijn ten gevolge van het ongeval. Onder ongeval wordt verstaan, elke plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer. De verzekeringspolis komt niet tussen in een ‘ziektetoestand’, vb. hyperventilatie, rugpatiënten, ...

Wanneer er zich een ongeval voordoet tijdens één van de verzekerde activiteiten, dient de clubverantwoordelijke dit ongeval aan te geven aan Danssport Vlaanderen via de formulieren voor ongevalaangifte.

Gelieve het ingevulde formulier terug te mailen naar info@danssportvlaanderen.be

Verleende waarborgen leest u in onderstaand document

2. Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid van de VZW

Dansclubs/scholen die een vzw zijn én die alle leden aansluiten en verzekeren bij Danssport Vlaanderen zijn ook automatisch (gratis) verzekerd voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vzw . Als uw club een vzw is, hoeft u dus geen extra polis af te sluiten. Mocht u twijfelen over de dekking betreft de voorwaarden die deze polis dekt, mag u steeds uw eigen polis ter vergelijking voorleggen aan Danssport Vlaanderen.

* Clubs die een feitelijke vereniging zijn komen hier niet voor in aanmerking. Binnen een feitelijke vereniging wordt ieder lid zelf burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld.

Aanvraagformulier bestuursaansprakelijkheid vzw

3. Verzekering sportpromotionele activiteiten

De aangesloten clubs kunnen genieten van de gratis verzekering voor niet-leden tijdens sportpromotionele activiteiten:

  • Verzekerden: niet-leden die deelnemen aan de door Danssport Vlaanderen of haar clubs ingerichte sportpromotionele activiteiten.
  • Sportpromotionele activiteiten: Activiteiten ter promotie van de club (bijv. Opendeurdagen, spaghetti-avond t.v.v. de club, eerste lessen in september of eerste les van een nieuwe lessenreeks die vooraf aangekondigd werd aan Danssport Vlaanderen).

Sportpromotionele activiteiten dienen steeds vooraf aan Danssport Vlaanderen aangegeven te worden om te kunnen genieten van deze verzekering.