Corona

CO2 meter samenaankoop

Danssport Vlaanderen organiseert een samenaankoop van CO2 meters via Scwitch.

meer info

Huidige regels

Hieronder vind je een kort overzicht van de coronamaatregelen die gelden vanaf 1 september.

 

Sportactiviteiten

Er gelden geen beperkende maatregelen meer op het beoefenen van sportactiviteiten. Alle sportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, participatie-evenementen, sportkampen, …) kunnen dus op de normale manier georganiseerd worden. 

Hou wel nog rekening met de maatregelen inzake publiek (zie hieronder), ventilatie en CO²-meters (zie hieronder).

 

Ventilatie en CO²-meters

Heb je als dansclub een eigen ndoor infrastructuur, dan sta je in voor een goede ventilatie van die infrastuctuur:

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Volgens het federale MB moet je in alle sportruimtes en in de kleedkamers verplicht CO²-meters plaatsen
  • Deze CO²-meters moet je op een voor de bezoeker zichtbare plaats ophangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO²-meter moet je instellen op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moet je bijkomende beheersmaatregelen nemen op basis van het hogervermelde actieplan.
  • Het federale MB verplicht uitbaters van fitnesscentra om een bijkomend alarmniveau in te stellen van 1200 ppm. Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet je je infrastructuur tijdelijk sluiten tot het CO2 niveau onder de 900 ppm is gedaald.
 • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • In de federale FAQ’s is volgende passage opgenomen die uitzonderingen toestaan op het verplicht gebruik van de CO²-meter:
  • In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO²) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. Er geldt een transitieperiode voor het toezicht op het gebruik van deze meter tot 01/11/2021. De luchtkwaliteitsmeter moet aanwezig zijn wanneer de activiteit plaatsvindt. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO². Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.
  • Een uitzondering wordt gemaakt voor sportinrichtingen met een oppervlakte van minstens 400 m², een hoogte van minstens 7 meter en met mechanische ventilatie of buitendeuren en -ramen die kunnen worden geopend. In deze ruimtes is de CO²-meter niet verplicht, maar wel aanbevolen. In elk geval zorgen deze inrichtingen dat hun ventilatie voldoet aan de aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19.
  • Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten:
   • In de context van sportfaciliteiten verwijst dit naar de plaatsen waar de sportactiviteiten plaatsvinden en naar de kleedkamers, en niet naar de gangen;
   • In de context van gezondheidscentra gaat het om de verzamelplaatsen (activiteiten, catering, wachten, rusten) en niet om de gangen of kamers;
   • In de context van evenementeninfrastructuur gaat het om de plaatsen waar de activiteit of activiteiten plaatsvinden, alsook om de catering- en wachtruimten. 
   • (Als er dus een communicatie is dat kleedkamers niet langer gebruikt mogen worden dan 15min dan vervalt de verplichting voor de installatie van een CO²-meter in de kleedkamers.)

 

Publiek

Publiek is toegelaten: 

 • Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft (vanaf 1 oktober wordt dit indoor 500 en outdoor 750 personen).
 • Boven deze drempels zijn er twee mogelijkheden:
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker, handhygiëne moeten nog verplicht opgevolgd worden;
   • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden als men op een vaste plaats zit of om te eten of te drinken;
   • Er moet goedkeuring gevraagd worden aan het lokaal bestuur: invullen van een CERM-scan en indien indoor ook een CIRM-scan in;
   • Het publiek is beperkt tot 3.000 indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000)of 5.000 outdoor;
   • Via een CIRM-scan kan van deze maximum aantallen afgeweken worden aan de hand van compartimentering tot max. 30% van de tribunecapaciteit.
   • Via www.covideventriskmodel.be vind je meer informatie over de procedures die moeten gevolgd worden inzake CERM en CIRM. Je vindt daar de in te vullen formulieren, tips en handleidingen terug.
  • Met Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist
   • Er hoeven geen beperkende maatregelen opgelegd te worden
   • Het publiek is beperkt tot 75.000 personen
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.

 

Bar / cafetaria

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Die vind je op de website van jouw provincie of gemeente.

Een dansavond/-namiddag organiseren?

Als er minder dan 200 personen indoor (1 okt: 500) of minder dan 400 personen outdoor (1 okt: 750 personen) aanwezig zijn, mag je een dansavond organiseren met horeca-activiteit (zonder beide te moeten scheiden).

De minimale horecaregels waaraan je dan moet voldoen, zijn: 

 • de uitbater informeert de klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • de uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten;
 • de uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;
 • de klanten, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, tenzij gedurende het eten, drinken, aan tafel of aan de bar zitten, en tenzij tijdens private bijeenkomsten (bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen);
 • het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof door het personeel is verplicht;
 • buffetten zijn toegestaan.
Meer informatie vind je op de FAQ van www.info-coronavirus.be onder "Openbaar leven"

 

Meer informatie

Meer details over de geldende maatregelen lees je op de website van Sport Vlaanderen.

Onze clubs vinden meer informatie over de maatregelen en het organiseren van je dansclub in coronatijden in onze rubriek "Clubondersteuning".

Onze lesgevers vinden tips & tricks omtrent online lesgeven in onze rubriek "Docentenondersteuning".

Heb je vragen over onze wedstrijden? Die informatie vind je binnenkort in onze rubriek "Competitie".